Avlopp

Här publicerar styrelsen i samfälligheten för gemensamt avlopp information om hur processen fortskrider

Anläggningsbeslut

Lantmätare kommer att fatta anläggningsbeslut under vecka 50 eller 51. Därefter kan de fastighetsägare som motsätter sej beslutet överklaga detta.

Ansökan om ingrepp i fornlämning

Eftersom en del av den gemensamma anläggningen kommer att anläggas inom område som är angett av länsstyrelsen som möjligt område för fornlämningar måste en ansökan skickas till länsstyrelsen. Samfällighetens styrelse kommer att göra detta.

Ansökan om anläggande av avloppsanläggning

Tillstånd måste sökas hos kommunen om att etablera anläggning för avlopp. Berörd markägare kommer att göra detta.

Offert från entrepenör

Offert finns från entreprenör men vi kan behöva begära in ny offert beroende på hur många fastigheter som slutligen kommer att omfattas av anläggningen.

LOVA

Vi kommer att söka LOVA-bidrag under förutsättning att anläggningsbeslutet har vunnit laga kraft i tid. För att beräkna hur stor den positiva effekten är på våra utsläpp måste vi veta hur många fastigheter som kommer att anslutas till avloppsanläggningen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)